Stanovy 2016 


Schválené stanovy 6.10.2016 s účinností od 1.1.2017.

 

 

 

STANOVY

 

 

 

 

 

Spolek  zaměstnanců
DP  Praha

 

 

 

 

 

 

 

ÚMRTNÍ FOND

 


 

Úmrtní fond vznikl namísto „Dobrovolné sbírky úmrtního fondu“, která v Dopravním podniku Praha (dále jen DP), resp. u jeho právních předchůdců existuje již od roku 1922.
Úmrtní fond byl dle zákona  č. 83/90 Sb. registrován jako občanské sdružení na civilně správním úseku Ministerstva vnitra ČR pod                                 čj. VS/1-21 133/93-R.
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník) a zákona   č. 304/2013 Sb. (O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), byl upraven název na „Spolek zaměstnanců DP Praha – Úmrtní fond“.
Hlavním posláním Spolku zaměstnanců DP Praha – Úmrtní fond (dále jen ÚF) je poskytování finanční výpomoci svým členům a jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí.
Sídlem ÚF  je Praha.

 

 

 

Článek I.

 

 1. Členství v Úmrtním fondu je dobrovolné.
 1. Členem Úmrtního fondu může být:

 

  1. Zaměstnanec DP, který je v pracovním poměru u DP, splní podmínky pro členství a řádně platí členské příspěvky.
  1. Zaměstnanec jiné organizace, která vznikla vyčleněním z DP, pokud v době tohoto vyčlenění byl členem ÚF a  řádně platí členské příspěvky.

 

  1. Bývalí zaměstnanec DP,  včetně důchodce, který v době skončení pracovního poměru k DP, byl členem ÚF a řádně platí členské příspěvky.
  1. Zaměstnanec i cizí organizace, pokud požádá o přijetí výbor ÚF (písemně) a ten jeho žádost schválí. Výbor v tomto případě přihlíží a hodnotí přijetí za člena ÚF hlavně z ekonomického hlediska. Placení členských příspěvků bude dohodnuto individuálně.

 

 1. Přihlášky a vznik členství, evidence:

 

 

  1. Zaměstnanec DP se přihlašuje za člena ÚF tím, že své mzdové účtárně dá písemný souhlas k pravidelnému strhávání příspěvků ze své mzdy
  1. Zaměstnanec, který je členem ÚF a končí pracovní poměr, kontaktuje pověřeného člena výboru ÚF. Pověřený člen výboru ÚF jej zapíše do PC evidence členů ÚF a také jej bude informovat o dalších skutečnostech v souvislosti s touto změnou.

 

  1. Dokladem aktivního zaměstnance o členství v ÚF je záznam o srážce členského příspěvku ze mzdy:

                  ■ na výplatní pásce zaměstnance,
                  ■ potvrzení z příslušné účtárny,
                  ■ informace o zaplacení vedená v PC evidenci ÚF.

  1. Dokladem u důchodce je:

                  ■ potvrzení o zaplacení (kontrolní ústřižek složenky),
                  ■ informace o zaplacení vedená v PC evidenci ÚF.

 

 

 

Článek II.

 

 1. Členský příspěvek aktivního zaměstnance je 30,- Kč měsíčně, členský příspěvek důchodce je 20,- Kč, pokud Shromáždění zástupců nerozhodne dle stavu finančních prostředků o změně.

 

 1. Člen ÚF, který je zaměstnancem DP, platí členský příspěvek formou srážky ze mzdy, a to měsíčně.
 1. Člen ÚF, který není zaměstnancem DP, platí členské příspěvky na celý kalendářní rok poštovní poukázkou nebo převodem nejpozději do 31.12. předchozího roku, pokud nebude platit členský příspěvek formou měsíční srážky ze mzdy, prováděnou mzdovou účtárnou zaměstnavatele. Poštovní poukázky jsou rozesílány pověřeným členem výboru ÚF, nejpozději do 30.11. předchozího  roku.

 

 

 

 1. V případě, že zaměstnanec končí pracovní poměr v průběhu roku, doplatí alikvotní část členských příspěvků za zbytek roku složenkou, kterou obdrží v co nejkratší době po jednání s pověřeným členem výboru ÚF.

 

 1. Členské příspěvky se zásadně nevracejí. V případě zániku členství  v ÚF, zůstávají vložené příspěvky ve prospěch ÚF k účelům, pro které jsou určeny.
 1. Zaplacené členské příspěvky tvoří finanční prostředky ÚF.

 

 

 

 

Článek III.

 

 1. Zdrojem finančních prostředků ÚF jsou příspěvky členů a úroky z účtů.
 1. Finanční prostředky jsou uloženy v peněžních ústavech.

 

 1. Veškerý peněžní styk se členy ÚF a s jejich pozůstalými je prováděn bezhotovostní formou.
 1. Z finančních prostředků ÚF se proplácí:

 

  1. Finanční výpomoc při úmrtí člena ÚF nebo jeho rodinného příslušníka podle článku IV.
  1. Náklady spojené s konáním Shromáždění zástupců členů ÚF a nezbytnou schůzovou činností.

 

  1. Náklady spojené s technicko administrativním vedením ÚF.
  1. Odměny osobám nebo členům ÚF za služby prokázané při zajišťování činnosti ÚF.

 

 

 

 

 

Článek IV.

 

Nároky členů ÚF

 

 1. Výše finanční výpomoci z ÚF je jednotná ve výši 10 000,- Kč, pokud Shromáždění zástupců nerozhodne dle stavu finančních prostředků Úmrtního fondu o změně této jednotné částky.
 1. Finanční výpomoc za zemřelého člena ÚF se vyplácí manželovi – manželce nebo rodinným příslušníkům a nebo tomu kdo zajistí pohřeb člena ÚF, a to vždy po předložení jejich občanského průkazu, úmrtního listu zemřelého člena ÚF a potvrzení o úhradě výdajů za pohřeb. U aktivního zaměstnance též záznam o srážce členského příspěvku ze mzdy – viz doklad o členství (Článek I, bod 3, písm c). U důchodce ÚF platba za poslední rok – viz doklad o zaplacení (Článek I, bod 3, písm d).

 

 1. Člen ÚF má možnost při úmrtí svého rodinného příslušníka si ze stanovené výše finanční výpomoci vyzvednout zálohu až do výše 3000,-Kč. Při uplatnění nároku na výplatu zálohy je třeba předložit stejné doklady jako při úmrtí člena ÚF.
 1. V případě vyzvednutí zálohy se tato odečítá od jednotně stanovené výše finanční výpomoci z ÚF a výplata za zemřelého člena ÚF, který je o vyplacenou zálohu či zálohy nižší.

 

 1. Pro účely výplaty zálohy se za rodinného příslušníka považuje – manžel, manželka, partneři v registrovaném partnerství, druh, družka nebo rodiče, prarodiče, děti či sourozenci člena ÚF.
 1. Nárok na uplatnění výplaty finanční výpomoci z ÚF i zálohy je nejpozději do 1 roku od úmrtí člena ÚF nebo jeho rodinného příslušníka, jinak zaniká.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Výbor může ve výjimečných případech rozhodnout o poskytnutí finanční výpomoci. Takovéto rozhodnutí však musí vycházet z podrobné znalosti žádosti, morálního principu a úcty k pozůstalým. Musí být předně zachován smysl ÚF, tj. finanční výpomoc svým členům nebo jejich rodinným  příslušníkům v případě úmrtí.

 

 1. Pokud člen ÚF zemře a nemá zaplacen členský příspěvek za příslušný rok, mohou jej příslušní pozůstalí po písemném zdůvodnění doplatit. Maximální možnost doplacení členského příspěvku je 12 měsíců. Podmínkou pozdějšího doplacení je prokazatelné včasné plnění v předchozích letech členství.
 1. Jakékoliv žádosti a výjimky musí být výboru ÚF předloženy písemně a nebo projednány s pověřeným členem výboru a musí obsahovat tyto náležitosti – nutné informace o žadateli, o členovi ÚF, včetně příslušných dat a nakonec podrobné zdůvodnění žádosti. Neopomenout též potřebné kontakty pro jednání či písemné odpovědi.

 

 

 

 

Článek V.

 

 1. Členství v ÚF zaniká:
  1. Písemným oznámením člena o ukončení členství doručeným výboru  ÚF.

 

  1. Úmrtím člena.
  1. Nezaplacením členských příspěvků za posledních 12 měsíců.

 

 

 

 

 

 

Článek VI.

 

Orgány Úmrtního fondu:

 1. Nejvyšším orgánem ÚF  je Shromáždění zástupců členů Úmrtního fondu.

 

Shromáždění zástupců:

  1. Se schází 1 x za 5 let, v  případě potřeby může být svoláno dříve.

 

  1. Schvaluje:

                       ■ stanovy ÚF a jejich změny,
                       ■ výši členských příspěvků a finanční výpomoci,
                       ■ výsledky hospodaření ÚF,
                       ■ zprávy o činnosti výboru za období mezi shromážděními.

  1. Volí:

                       ■ výbor ÚF,
                       ■ revizní komisi ÚF.

 

 1. Výbor ÚF:
  1. Zastupuje ÚF navenek a je jeho statutárním orgánem.

 

  1. Má lichý počet členů, nejméně 5.
  1. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 

  1. V období mezi shromážděními zajišťuje veškerou činnost, která je spojena s činností ÚF a dbá na dodržování stanov ÚF.
  1. Ze svého středu jmenovitě pověřuje členy, kteří mají dispoziční právo provádět finanční operace spojené s hospodařením ÚF a provádějí administrativní činnost.

 

  1. Schvaluje čerpání finančních položek nezbytně spojených s administrativně technickou činností, svoláním Shromáždění zástupců a schůzovou činností.
  1. Schvaluje výši odměn pro osoby a členy ÚF zajišťující nezbytnou administrativně technickou činnost.

 

  1. S konečnou platností prošetřuje a vyřizuje všechny žádosti a stížnosti členů ÚF.
  1. Zajišťuje dodržování obecně závazných právních předpisů.

 

  1. Svolává Shromáždění zástupců členů  ÚF.
  1. Na požádání informuje zaměstnance DP i ostatní cizí zaměstnance o činnosti ÚF.

 

  1. Ze své činnosti se zodpovídá Shromáždění zástupců členů ÚF.
  1. Výbor ÚF se schází podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku, ze všech svých schůzí pořizuje zápisy. Schůzí výboru se mohou zúčastňovat členové revizní komise s hlasem poradním.

 

  1. Řádně hospodaří s finančními prostředky ÚF.
  1. Je oprávněn smluvně pověřit výkonem administrativně technické činnosti spojené s ÚF i jiný právní subjekt.

 

  1. Za výbor podepisuje a jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo určený člen výboru.
  1. V případě finančních operací na účtech dodržovat zásadu podpisového oprávnění, tj. nejméně podpisy dvou členů výboru ze tří pověřených členů výboru ÚF.

 

 1. Revizní komise ÚF:

 

  1. Má  lichý počet členů, nejméně 3 členy, kteří si volí ze svého středu předsedu.
  1. Provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky ÚF dle schválených stanov nejméně 1 x za rok a z každé provedené kontroly pořizuje zápis.

 

  1. Výsledek kontroly projedná ve výboru ÚF s návrhem na odstranění případných zjištěných nedostatků.
  1. O výsledku svých kontrol podává zprávu Shromáždění zástupců členů ÚF.

 

 

Článek VII.

 

Závěrečná ustanovení:

 1.  ÚF vznikl registrací dne 22.6.1993.

 

 1. Dnem registrace ÚF zanikla Dobrovolná sbírka Úmrtního fondu.
 1. Stanovy schválené Shromážděním zástupců ze dne  22.11.1993 byly aktualizovány dne 6.10.2016 Shromážděním zástupců s účinností k 1.1.2017.

 

 

    « Zpět