Změna 2008 


Změna stanov 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Změna stanov

 

projednána na Shromáždění dne 23.10.2008

 

platnost k 1.1.2009

 

 

  

Svépomocné sdružení

zaměstnanců DP, a.s. - Úmrtní fond

 

1.      Název

-         Svépomocné sdružení zaměstnanců DP Praha – Úmrtní fond

 

2.      Místo Úmrtní fond – všude psát ÚF.

 

3.      Místo Dopravní podnik – všude psát DP.

 

4.      Úvod

-         název sdružení

-         …… (dále jen ÚF)……

-         ……. Sídlem ÚF je Praha.

 

5.      Článek I, bod 2, písm. a

-         zaměstnanec DP, který je v pracovním poměru v DP, a.s. Praha (dále jen DP) …...

 

6.      Článek I, bod 2, písm. b

-         zaměstnanec jiné organizace ……….

 

7.      Článek I, bod 2, písm. c

-         bývalý zaměstnanec DP, včetně důchodce, který ……..

-         ……… poměru k DP, byl členem ÚF ……….

-         ………. příspěvky (externí člen).

 

8.      Článek I, bod 2 – doplnit písm. d

-          zaměstnanec i cizí organizace, pokud požádá o přijetí výbor ÚF (písemně) a ten jeho žádost schválí. Výbor ÚF v tomto případě přihlíží a hodnotí přijetí za člena ÚF hlavně z ekonomického hlediska. Placení členských příspěvku bude dohodnuto individuálně.

 

9.      Článek I, bod 3, písm. b – celý upravit takto

-         zaměstnanec, který je členem ÚF a končí pracovní poměr, kontaktuje pověřeného člena výboru ÚF. Pověřený člen výboru ÚF jej zapíše do PC evidence členů ÚF a také jej bude informovat o dalších skutečnostech v souvislosti s touto změnou.

 

10.  Článek I, bod 3, písm. c – upravit takto

-         dokladem aktivního zaměstnance o členství v ÚF je záznam o srážce členského příspěvku ze mzdy:

      ■  na výplatní pásce zaměstnance

      ■  potvrzení z příslušné účtárny

      ■  u zaměstnance DP – sestava z PC programu Elanor -Global

 

11.  Článek I, bod 3 – doplnit písm. d

-         dokladem u externího člena a důchodce je:

      ■  potvrzení o zaplacení (kontrolní ústřižek složenky)

      ■  informace o zaplacení vedená v PC evidenci ÚF

 

12.  Článek II, bod 1 

-         20 a 14 Kč

-         ………aktivní zaměstnanec ……. příspěvek důchodce a externího člena …….

 

13.  Článek II, bod 2

-         Člen ÚF, který je zaměstnancem DP, platí ……….

 

14.  Článek II, bod 3

-         Člen ÚF, který není zaměstnancem DP , platí …….

-         …….. jsou rozesílány pověřeným členem výboru ÚF, nejpozději do 30.11. příslušného roku.

 

15.  Článek II, bod 4 – nahradit takto

-         V případě, že zaměstnanec končí pracovní poměr v průběhu roku, doplatí alikvotní část členských příspěvků za zbytek roku složenkou, kterou obdrží v co nejkratší době po jednání s pověřeným členem výboru ÚF.

 

16.  Článek II, bod 6

-         ……. příspěvky tvoří finanční prostředky ÚF.

 

17.  Článek III, bod 1

-         ……. prostředků ÚF jsou příspěvky členů a úroky z účtu nebo z účtů..

 

18.  Článek III, bod 4 – doplnit písm. d

-         odměny osobám nebo členům ÚF za služby prokázané při zajišťování činnosti ÚF.

 

19.  Článek IV, bod 1 

-         7.500

 

20.  Článek IV, bod 2

-         ………. manželovi –manželce nebo rodinným příslušníkům a nebo tomu kdo zajistí pohřeb……….

-         ……….zemřelého člena ÚF a potvrzení o úhradě výdajů za pohřeb.

-         U aktivního zaměstnance též záznam o srážce členského příspěvku ze mzdy – viz doklad o členství (Článek I, bod 3, písm. c). U důchodce a externího člena ÚF platba za poslední rok – viz doklad o zaplacení (Článek I, bod 3, písm.d).

 

21.  Článek IV, bod 3

-         Člen ÚF má možnost při úmrtí svého rodinného příslušníka si ze stanovené výše finanční výpomoci vyzvednout zálohu až do výše 3.000,- Kč. Při uplatnění ……

 

22.  Článek IV, bod 4

-         ………je o vyplacenou zálohu či zálohy nižší.

 

23.  Článek IV, bod 5

-         ………rodinného příslušníka považuje – manžel, manželka, druh, družka nebo rodiče, prarodiče, děti či sourozenci člena ÚF.

 

24.  Článek IV, bod 7

-         …. jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí.

 

25.  Článek IV – vložit ještě bod 8

-         Pokud člen ÚF zemře a nemá zaplacen členský příspěvek za příslušný rok, mohou jej příslušní pozůstalí po písemném zdůvodnění doplatit. Maximální možnost doplacení členského příspěvku je 12 měsíců. Podmínkou pozdějšího doplacení je prokazatelné včasné plnění v předchozích letech členství.

 

26.  Článek IV – vložit ještě bod 9

-         Jakékoliv žádosti o výjimky musí být výboru ÚF předloženy písemně a musí obsahovat tyto náležitosti – nutné informace o žadateli, o členovi ÚF, včetně příslušných dat a nakonec podrobné zdůvodnění žádosti. Neopomenout též potřebné kontakty pro jednání či písemné odpovědi.

 

27.  Článek VI, bod 2, písm. g

-         …. schvaluje výši odměn pro osoby a členy ÚF zajišťující……..

 

28.  Článek VI, bod 2, písm. k – změnit takto

-         na požádání informuje zaměstnance DP i ostatní cizí zaměstnance o činnosti ÚF

 

29.  Článek VI, bod 2, písm. p – upravit takto

-         za výbor podepisuje a jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo určený člen výboru.

 

30.  Článek VI, bod 2 – doplnit ještě o písm. q

-         v případě finančních operací na účtech dodržovat zásadu podpisového oprávnění, tj. nejméně podpisy dvou členů výboru ze tří pověřených členů výboru ÚF

 

31.  Článek VII, bod 3 – změnit takto

-         Stanovy schválené shromážděním zástupců ze dne 22.11.1993 byly aktualizovány dne 23.10.2008 shromážděním zástupců s účinností k 1.1.2009.

 

32.  Konec

-         - Žádný nebude! Bude vydán letáček, tzv. Upozornění + Informace, který bude vkládán do stanov. Na letáčku budou informace, které se mohou měnit a hlavně by neměli být součástí stanov.

 

 

 

LETÁČEK

 

UPOZORNĚNÍ

 

Výbor doporučuje následující postup při úmrtí člena ÚF nebo jeho rodinného příslušníka:

 

 

1.      Kontaktovat pověřeného člena výboru ÚF, který Vám podá požadované informace.

Pan Zdeněk Blecha

Tel.: 607 701 578 nebo 296 193 362

Adresa: Jažlovická 1323/22, 14900 – Praha 4

Mail: z.blecha@centrum.cz

 

 

2.     Pokud máte zájem o vybavení pohřbu, doporučuje výbor ÚF spojit se s některou objednávkovou kanceláří:

-         Pohřební ústav hl.m. Prahy

Tel.: 800 101 050

S tímto ústavem je uzavřena dohoda podle které je poskytována členům ÚF sleva ve výši 15%  na veškeré objednané služby.

 

-         Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o.

Tel.: 800 176 423

S tímto ústavem je uzavřena dohoda podle které je poskytována členům ÚF sleva ve výši 25%  na veškeré objednané služby.

 

 

 

3.     Potvrzení o členství pro tyto ústavy vydává pověřený člen výboru ÚF, kterého je třeba kontaktovat.

 

 

INFORMACE

 

Pokud chcete být nápomocen/a svou prací výboru ÚF, chcete se zúčastnit  shromáždění zástupců a nebo máte zájem o jakékoliv informace ohledně činnosti sdružení ÚF, kontaktujte pověřeného člena výboru ÚF.

Pan Zdeněk Blecha  /  předseda sdružení ÚF

 

 

 

    « Zpět