Stanovy 2002 


Schválené stanovy 2002.

 

Stanovy

Schválené dne 22.11.1993

 

Doplněné o 1. změnu stanov, schválenou dne 24.10.2002

 

Účinnost k 1.1.2003

 

 

 

  

 

 

STANOVY

 

 

 

  

svépomocného sdružení

zaměstnanců

DP Praha

 

 

 

 

   

ÚMRTNÍ FOND

 

 


 

 

 

 

Svépomocné sdružení zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Úmrtní fond  je občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/90 Sb. registrované na civilně správním úseku Ministerstva vnitra ČR pod čj. VS/1-21 133/93-R . Úmrtní fond vznikl namísto Dobrovolné sbírky úmrtního fondu, který v DP, resp. u jeho právních předchůdců, existuje již od roku 1922.

Hlavním posláním Svépomocného sdružení zaměstnanců DP hl. m. Prahy, akciová společnost – Úmrtní fond (dále jen Úmrtní fond) je poskytování finanční výpomoci svým členům a jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí.

Sídlem Úmrtního fondu je Praha v místě ředitelství společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost.

 

Článek I.

 

1.          Členství v Úmrtním fondu je dobrovolné.

 

2.          Členem Úmrtního fondu může být:

 

a)    zaměstnanec Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen DP), který je v pracovním poměru u DP, splní podmínky pro členství a řádně platí členské příspěvky

b)     zaměstnanci jiné organizace, která vznikla vyčleněním z DP, pokud v době tohoto vyčlenění byli členy Úmrtního fondu a  řádně platí členské příspěvky (externí členové)

c)     bývalí zaměstnanci DP včetně důchodců, kteří v době skončení pracovního poměru k DP z jakéhokoliv důvodu, byli členy Úmrtního fondu a řádně platí členské příspěvky (externí členové).

 

 

3.          Přihlášky a vznik členství, evidence

 

a)     zaměstnanec DP se přihlašuje za člena Úmrtního fondu tím, že své mzdové účtárně dá písemný souhlas k pravidelnému strhávání příspěvků ze své mzdy

b)     zaměstnanec DP, který je členem Úmrtního fondu a rozvazuje pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu, se dostaví k pověřenému členovi výboru Úmrtního fondu, resp. do oddělení personální a sociální péče ředitelství společnosti, kde předloží potvrzení své účtárny, že mu byly příspěvky Úmrtního fondu strhávány. Pověřený člen výboru resp. útvaru ředitelství DP  ho zapíše do automatizované evidence externích členů, ve které je evidováno další placení členských příspěvků

c)     dokladem aktivního zaměstnance DP o členství v Úmrtním fondu je záznam na výplatní pásce o srážce členského příspěvku ze mzdy, u externích členů a důchodců je dokladem potvrzení o zaplacení.

 

 

Článek II.

 

 

1.     Členský příspěvek aktivních zaměstnanců je 15,- Kč měsíčně, členský příspěvek důchodců a externích členů je 8,- Kč, pokud Shromáždění zástupců nerozhodne dle stavu finančních prostředků o změně.

 

2.          Členové Úmrtního fondu, kteří jsou v pracovním poměru v DP, platí členské příspěvky formou srážky ze mzdy, a to měsíčně.

 

3.          Členové Úmrtního fondu, kteří nejsou v pracovním poměru k DP, platí členské příspěvky na celý kalendářní rok poštovní poukázkou nejpozději do 31.12. předchozího roku, pokud nebudou i nadále platit členské příspěvky formou srážky ze mzdy, prováděnou mzdovou účtárnou jejich nového zaměstnavatele. Poštovní poukázky jsou rozesílány výborem Úmrtního fondu, resp. určeným útvarem ředitelství DP a.s., nejpozději do 31.10. příslušného roku.

 

4.          V případě, že zaměstnanci DP skončí pracovní poměr k DP z jakéhokoliv důvodu v průběhu roku, doplácí členské příspěvky na zbytek roku složenkou, kterou obdrží při zápisu do automatizované evidence důchodců a externích členů.

 

5.          Členské příspěvky se zásadně nevracejí. V případě zániku členství v Úmrtním fondu, zůstávají vložené příspěvky ve prospěch Úmrtního fondu k účelům, pro které jsou určeny.

 

6.           Zaplacené členské příspěvky tvoří „Úmrtní fond“.

 

 

Článek III.

 

1.          Zdrojem finančních prostředků  Úmrtního fondu jsou příspěvky členů a úroky z těchto příspěvků.

 

2.           Finanční prostředky jsou uloženy v peněžních ústavech.

 

3.          Veškerý peněžní styk se členy Úmrtního fondu a jejich pozůstalými je prováděn bezhotovostní formou.

 

4.           Z finančních prostředků Úmrtního fondu se proplácí:

 

a)      finanční výpomoc při úmrtí člena Úmrtního fondu nebo jeho rodinného příslušníka podle článku IV

b)      náklady spojené s konáním Shromáždění zástupců členů Úmrtního fondu a nezbytnou schůzovou činností

c)       náklady spojené s technicko administrativním vedením Úmrtního fondu

 

 

 

Článek IV.

 

Nároky členů Úmrtního fondu

 

1.                 Výše finanční výpomoci z Úmrtního fondu je jednotná ve výši 4 500,- Kč, pokud Shromáždění zástupců nerozhodne dle stavu finančních prostředků Úmrtního fondu o změně této jednotné částky.

 

2.                 Finanční výpomoc za zemřelého člena Úmrtního fondu se vyplácí manželovi – manželce nebo dětem, rodičům, vnukům sourozencům nebo tomu, kdo zajistí pohřeb člena Úmrtního fondu, a to vždy po předložení jejich občanského průkazu, úmrtního listu zemřelého člena Úmrtního fondu a předání potvrzení o úhradě výdajů za pohřeb. U aktivních zaměstnanců též potvrzení mzdové účtárny o tom, že mu byly pravidelně strhávány členské příspěvky, u důchodců a externích členů předložení dokladů o zaplacení členských příspěvků za poslední 2 roky.

 

 

3.                 Člen Úmrtního fondu má možnost při úmrtí svého rodinného příslušníka si ze stanovené výše finanční výpomoci vyzvednout zálohu ve výši Kč 2000,- , kterou lze uplatnit pouze jednou. Při uplatnění nároku na výplatu zálohy je třeba předložit stejné doklady jako při úmrtí člena Úmrtního fondu.

           

4.                 V případě vyzvednutí zálohy se tato odečítá od jednotně stanovené výše finanční výpomoci z Úmrtního fondu  a výplata za zemřelého člena Úmrtního fondu, který zálohu uplatnil, je o vyplacenou zálohu nižší.        

 

5.                 Pro účely výplaty zálohy se za rodinného příslušníka považuje manžel, manželka  a nezaopatřené děti podle zákona 117/95 Sb. o státní sociální  podpoře.

 

6.                 Nárok na uplatnění výplaty finanční výpomoci z Úmrtního fondu i zálohy je nejpozději do 1 roku od úmrtí člena Úmrtního fondu nebo jeho rodinného příslušníka, jinak zaniká.

 

7.                 Výbor může ve výjimečných případech rozhodnout o poskytnutí finanční výpomoci. Takovéto rozhodnutí však musí vycházet z podrobné znalosti žádosti, morálního principu a úcty k pozůstalým. Musí být předně zachován smysl Úmrtního fondu, tj. finanční výpomoc svým členům nebo jejich rodinným  příslušníkům.

           

           

 

Článek V.

 

1.               Členství v Úmrtním fondu zaniká:

 

a)          písemným oznámením člena o ukončení členství doručeným výboru  Úmrtního fondu

b)          úmrtím člena

c)          nezaplacením členských příspěvků za posledních 12 měsíců

 

 

Článek VI.

Orgány Úmrtního fondu

 

1.               Nejvyšším orgánem Úmrtního fondu  je Shromáždění zástupců členů Úmrtního fondu

 

           Shromáždění zástupců

a)            se schází 1 x za 5 let, v  případě potřeby může být svoláno dříve

b)            schvaluje:

stanovy Úmrtního fondu a jejich změny

         výši členských příspěvků a finanční výpomoci

         výsledky hospodaření Úmrtního fondu

         zprávy o činnosti výboru za období mezi shromážděními

c)            volí:

výbor Úmrtního fondu

revizní komisi Úmrtního fondu.

 

2.               Výbor Úmrtního fondu

 

a)            zastupuje Úmrtní fond navenek a je jeho statutárním orgánem

b)            má lichý počet členů, nejméně 5

c)            volí ze svého středu předsedu a místopředsedu

d)            v období mezi shromážděními zajišťuje veškerou činnost, která je spojena s činností Úmrtního fondu a dbá na dodržování stanov Úmrtního fondu

e)            ze svého středu jmenovitě pověřuje členy, kteří mají dispoziční právo provádět finanční operace spojené s hospodařením Úmrtního fondu a provádějí administrativní činnost

f)             schvaluje čerpání finančních položek nezbytně spojených s administrativně technickou činností, svoláním Shromáždění zástupců a schůzovou činností

g)           schvaluje výši odměn pro pracovníky zajišťující nezbytnou administrativně technickou činnost

h)           s konečnou platností prošetřuje a vyřizuje všechny žádosti a stížnosti členů Úmrtního fondu

i)              zajišťuje dodržování obecně závazných právních předpisů

j)              svolává Shromáždění zástupců členů  Úmrtního fondu

k)            zajišťuje informovanost zaměstnanců DP o Úmrtním fondu

l)              ze své činnosti se zodpovídá Shromáždění zástupců členů Úmrtního fondu

m)         výbor Úmrtního fondu se schází podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku, ze všech svých schůzí pořizuje zápisy. Schůzí výboru se mohou zúčastňovat členové revizní komise s hlasem poradním

n)            řádně hospodaří s finančními prostředky Úmrtního fondu

o)            je oprávněn smluvně pověřit výkonem administrativně technické činnosti spojené s Úmrtním fondem i jiný právní subjekt

p)            za výbor podepisuje předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) a další člen výboru.

 

 

3.               Revizní komise Úmrtního fondu

 

a)            má  lichý počet členů, nejméně 3 členy, kteří si volí ze svého středu předsedu

b)           provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky Úmrtního fondu dle schválených stanov nejméně 1 x za rok a z každé provedené kontroly pořizuje zápis

c)            výsledek kontroly projedná ve výboru Úmrtního fondu s návrhem na odstranění případných zjištěných nedostatků

d)           o výsledku svých kontrol podává zprávu Shromáždění zástupců členů Úmrtního fondu.

 

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 

1.               Úmrtní fond vznikl registrací dne 22.6.1993.

 

2.               Dnem registrace Úmrtního fondu zanikla Dobrovolná sbírka Úmrtního fondu.

 

3.               Stanovy schválené dne 22.11.1993 byly aktualizovány dne 24.10.2002 Shromážděním zástupců s účinností k 1. lednu 2003.

 

     « Zpět